Archiwum kategorii: Współczesne wyzwania i zagrożenia

Współczesne wyzwania i zagrożenia

Remigiusz Rosicki, „Information and anti-terrorist security of Poland. A critical analysis exemplified with the tasks and activity of the Internal Security Agency”, Studia Politologiczne vol. 38

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Remigiusz Rosicki, „Information and anti-terrorist security of Poland. A critical analysis exemplified with the tasks and activity of the Internal Security Agency”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Witold Ostant, „Global War on Terrorism – między terrorem a terroryzmem”, Studia Politologiczne vol. 38

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Witold Ostant, „Global War on Terrorism – między terrorem a terroryzmem”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Anna Antczak-Barzan, „Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku”, Studia Politologiczne vol. 34

Artykuł  ma  na  celu  analizę  czynników  wpływających  na  bezpieczeństwo  Polski  w drugiej dekadzie XXI w. Wyodrębnia zatem wyzwania, jakie stoją przed polską  polityką  bezpieczeństwa  oraz  na  ich  podstawie  identyfikuje  szanse  i  zagrożenia.  Analizie  poddane  zostały  m.in.  następujące  obszary:  kultura  polityczno-strategiczna,  system  … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Anna Antczak-Barzan, „Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Karina Marczuk,„Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich”, Studia Politologiczne vol. 34

W  artykule  skoncentrowano  się  na  kategorii  społeczności  lokalnej,  a  konkretnie  na zrównoważonej  społeczności  lokalnej  (ang.  sustainable  community),  pojęciu, które  jest  popularne  zwłaszcza  w  państwach  anglosaskich.  Przedstawiono  formy  współpracy  władz  z  lokalną  społecznością  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa,  znajdujące swój wyraz np. … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Karina Marczuk,„Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Michał Brzeziński, „The Issue of Terrorism in Poland’s State Emergency Regulations”, Studia Politologiczne vol. 38

This article concerns terrorism and Polish state of emergency regulations. The goal of the article is to examine the definition of terrorism threats in the Polish Constitution ratified April 2, 1997 and in the Act dated 18 April 2002 on … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Michał Brzeziński, „The Issue of Terrorism in Poland’s State Emergency Regulations”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Tomasz Aleksandrowicz, „Bezpieczeństwo wewnętrzne w świecie sieci”, Studia Politologiczne vol. 38

Klasyczne ujęcie bezpieczeństwa państwa wiązało się z rozgraniczeniem na bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne. Przemiany cywilizacyjne jakie zaszły w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w znacznej mierze unieważniły ten podział. Za główny czynnik zmian należy uznać rozwój społeczeństw o strukturze sieciowej oraz kształtowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tomasz Aleksandrowicz, „Bezpieczeństwo wewnętrzne w świecie sieci”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Miron Lakomy, „Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?”, Studia Politologiczne vol. 38

Celem artykułu jest przedstawienie propagandowej aktywności tzw. Państwa Islamskiego w Internecie z perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa państw NATO/UE. Jego konkluzją jest stwierdzenie, iż publikowane w sieci materiały propagandowe tzw. Państwa Islamskiego znacząco różnią się formą i sposobem dystrybucji od wcześniejszych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Miron Lakomy, „Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Aleksandra Zięba, „Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej”, Studia Politologiczne vol. 38

W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemów organizacyjno-funkcjonalnych przeciwdziałania terroryzmowi w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej. Analiza ta obejmuje poziom prawny (regulacje prawno-karne) oraz instytucjonalny (instytucje i organy zaangażowane w przeciwdziałanie terroryzmowi). Dodatkowo ukazano skalę incydentów terrorystycznych w wybranych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Aleksandra Zięba, „Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Michał Brzeziński, „Parlament wobec szczególnych zagrożeń – rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR”, Studia Politologiczne vol. 33

Artykuł przedstawia rolę parlamentu wobec szczególnych zagrożeń na przykładzie rozwiązań konstytucyjnych wybranych państw obszaru byłego ZSRR (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan). W artykule scharakteryzowano takie zagadnienia jak uniwersalność konstytucji, szczególne zagrożenia państwa (stan wojny i stany nadzwyczajne), gwarancje … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Michał Brzeziński, „Parlament wobec szczególnych zagrożeń – rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR”, Studia Politologiczne vol. 33 została wyłączona

Janusz Ziarko, „Dyskurs o terroryzmie – jego uwarunkowania i potrzeba prowadzenia”, Studia Politologiczne vol. 38

W artykule przedstawiono teoretyczny model dyskursu o terroryzmie, wskazujący na potrzebę uwzględniania w komunikowaniu się wielu czynników kulturowych tworzących „spiralę terroryzmu”, zarówno wewnętrznych – esencjalnych, jak i zewnętrznych – społecznie konstruowanych. Wskazano na znaczenie podejścia esencjalistycznego vs. konstrukcjonistycznego w przedstawianiu … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Janusz Ziarko, „Dyskurs o terroryzmie – jego uwarunkowania i potrzeba prowadzenia”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona