Działy tematyczne

Publikacje umieszczone w Bibliotece OAP dotykają przede wszystkim sześciu specjalizacji Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem:

Komunikacja polityczna

Niezwykle szybki rozwój współczesnych państw, społeczeństw oraz zmiany zachodzące w sferze gospodarki stanowią kolejny ciekawy obszar analiz. W jego ramach realizowane są projekty związane z nowymi zjawiskami, które stały się udziałem współczesnych państw i społeczeństw i w sposób szczególny wpływają na kształtowanie międzynarodowego ładu politycznego. Między innymi analizie poddawane są takie zagadnienia jak globalizacja, innowacja technologiczna czy fenomen zmian demograficznych, które rodzą wyzwania i zagrożenia dla współczesnego świata.

Stosunki międzynarodowe

W rezultacie transformacji politycznej rozpoczętej w 1989 roku Polska uzyskała pełną możliwość prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej i bycia aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Projekty podejmowane  w ramach tej problematyki obejmują analizy dotyczące: formułowania celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP, podejmowania decyzji i ich realizowania w środowisku międzynarodowym, a także oceny i prognozy uwarunkowań wewnętrznych (krajowych) i międzynarodowych polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie mają analizy zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w najbliższym, euroatlantyckim otoczeniu Polski (w Unii Europejskiej, NATO, obszarze poradzieckim) oraz na innych kontynentach, w tym wzrastającej pozycji i roli międzynarodowej tzw. wschodzących mocarstw.

Społeczeństwo obywatelskie

Wychodząc z założenia, że społeczeństwo obywatelskie jest warunkiem i gwarantem istnienia demokracji, w tym obszarze badawczym prowadzone są analizy dotyczące stanu obecnego, rozwoju i przyszłości społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce jak i w innych państwach. Badania dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym (ruchy społeczne, partie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy interesu, itp.), mechanizmów (wybory, referenda, inicjatywy ludowe). Analizie poddawana jest także kultura polityczna, która jest nierozerwalnie związana ze społeczeństwem obywatelskim.

Jakość rządzenia

Jakość rządzenia obejmuje wszystko to, co ma realny wpływ na jakość życia obywateli. W niniejszym zakresie tematycznym realizowane projekty dotyczą funkcjonowania współczesnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem państwa polskiego. Studia obejmują przede wszystkim analizę funkcjonowania mechanizmów władzy, norm prawnych a także stabilności instytucji demokratycznych, obywatelskiej partycypacji w życiu publicznym, finansowania polityki, etyki w administracji publicznej oraz metod i strategii przeciwdziałania korupcji.

Integracja europejska

Projekty realizowane w ramach tej tematyki dotyczą m. in.: mechanizmów funkcjonowania w wymiarze wewnętrznym, efektywnego zarządzania, reformy instytucjonalnej oraz legitymizacji Unii Europejskiej i miejsca Unii Europejskiej w kształtowaniu międzynarodowego ładu politycznego.

Współczesne wyzwania i zagrożenia

Niezwykle szybki rozwój współczesnych państw, społeczeństw oraz zmiany zachodzące w sferze gospodarki stanowią kolejny ciekawy obszar analiz. W jego ramach realizowane są projekty związane z nowymi zjawiskami, które stały się udziałem współczesnych państw i społeczeństw i w sposób szczególny wpływają na kształtowanie międzynarodowego ładu politycznego. Między innymi analizie poddawane są takie zagadnienia jak globalizacja, innowacja technologiczna czy fenomen zmian demograficznych, które rodzą wyzwania i zagrożenia dla współczesnego świata.

Możliwość komentowania jest wyłączona.