Wskazówki dla Autorów

Artykuły należy przesyłać w preferowanym formacie .pdf (najlepiej w oryginalnym formatowaniu wydanej publikacji) lub w przypadku jego braku – w formacie .doc, .docx na adres biblioteka@oapuw.pl.

Układ tekstu:

 1. Imię i nazwisko Autora

2. Tytuł: wyśrodkowany, pogrubiony

3. Abstrakt artykułu: w języku polskim

4. Tekst podstawowy: Czcionka Times New Roman „13”, wyjustowany

5. Ustawienia strony: standardowe

6. Akapit: pierwszy wiersz – wcięcie 1,25 cm, 1,5 odstępu między wierszami

7. Przypisy: na dole strony, wyjustowane, numeracja ciągła, czcionka „10”, według wzoru:

¹ J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa 2002, s. 67.

Tamże, s. 73.

¹ M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty procesu. [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowo- Wschodniej, Wrocław 2006, s. 52.

¹J. Baszkiewicz, Powszechna historia…, s. 155.

¹ T. Kowalski, Formy i przesłanki obecności kapitału zagranicznego w mediach drukowanych, ,,Zeszyty Prasoznawcze” 1998, Nr 1-2, s. 37.

¹ M. Górak, Cyfrowa prasa: chwilowa moda czy przyszłość, http://internetstandard.pl/artykuły/45301.html, 6.12.2004.

8. Nota o autorze: nazwa instytucji, w której jest zatrudniony, tytuł naukowy, stopień naukowy (na końcu artykułu)

9. Dodatkowe oświadczenie (przesyłane w treści maila z proponowanym artykułem naukowym) o treści:

Ja, (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem autorem/współautorem artykułu pt. (tytuł), który został opublikowany w…… i przysługują mi do niego autorskie prawa majątkowe oraz wyrażam zgodę na jego nieodpłatną publikację w Bibliotece Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dostępnej w Internecie pod adresem www.biblioteka.oapuw.pl.

10. Plik graficzny z okładką numeru periodyku, w którym artykuł został opublikowany

Możliwość komentowania jest wyłączona.